top of page
HYVINVOINTITEKO – MYYNTIEHDOT
Tilaus edellyttää ehtojen hyväksymistä

TILAVUOKRAUKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE

 

MYYJÄ
Hyvinvointikylä Oy (y-tunnus 2859649-1)
Pääksniementie 50, 
03400 Vihti

(”Hyvinvointikylä”)

 

HYVINVOINTIKYLÄN YHTEISHENKILÖ
Tero Pajunen, puh. +358 50 585 1500
tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi

 

SOVELTAMISALA
Nämä ehdot koskevat Hyvinvointikylän palveluiden myyntiä (”Ehdot”) yrityksille tai yhteisöille (”Tilaaja”). Näitä Ehtoja sovelletaan Hyvinvointikylän ja Tilaajan välisessä suhteessa Hyvinvointikylän Tilaajalle tarjoamaan tilavuokraukseen ja siihen liittyviin palveluihin (esimerkiksi tarjoilu-, majoitus-, ohjaus- ja asiantuntijapalvelu) sekä osapuolten välillä tehtyihin sopimuksiin, riippumatta siitä, onko näihin Ehtoihin viitattu yksittäisten tuotteiden, palveluiden ostamisen tai toimeksiannon yhteydessä. Osapuolten tulee sopia kirjallisesti mahdollisista poikkeuksista ja/täydennyksistä näihin Ehtoihin.

 

VARAUKSEN SYNTYMINEN
Hyvinvointikylä lähettää Tilaajalle kirjallisen tarjouksen, josta ilmenee tarjouksen voimassaoloaika. Varaus syntyy, kun Tilaaja kirjallisesti hyväksyy Hyvinvointikylän sille lähettämän tarjouksen. Varauksen vahvistus tulee tehdä viimeistään kuukautta ennen tulopäivää. Mikäli varaus tehdään alle 2 viikkoa ennen tulopäivää, se katsotaan vahvistetuksi varaukseksi.

 

TILAVUOKRAUKSEN EHDOT

Tilapäiset toimintahäiriöt ja kiinteistön hoidon, kunnossapidon ja korjauksen kannalta tarpeelliset, ennalta Tilaajalle ilmoitetut katkokset eivät oikeuta Tilaajaa korvauksen saantiin tai sovitun tilavuokran alennukseen, mikäli ne eivät johdu Hyvinvointikylästä johtuvasta syystä.

 

Hyvinvointikylä ei ole velvollinen korvaamaan Tilaajan omaisuudelle tai toiminnalle edellä mainituista häiriöistä tai katkoksista aiheutuneita vahinkoja, elleivät ne aiheudu Hyvinvointikylän virheestä tai laiminlyönnistä.

 

Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokratun tilan käyttäjät noudattavat vuokratun tilan käyttötapaa kulloinkin koskevia turvallisuusmääräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

 

Tilaaja vastaa kustannuksellaan oman toimintansa asianmukaisesta vakuuttamisesta (sisältäen tavanomaisen vastuuvakuutuksen).

 

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Hyvinvointikylälle vuokrattavan tilan vioista ja puutteista sekä korjaustarpeista. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Hyvinvointikylälle. Tämä tulee tehdä viikon kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Jos Tilaaja ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-ajan aikana Hyvinvointikylälle, katsotaan tilojen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Hyvinvointikylä ole niistä korvausvelvollinen. Tilaajalla on kaikissa tilanteissa oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin vuokrattavaa tilaa koskevan välittömän vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi.

 

LASKUTUS

Hyvinvointikylä laskuttaa jälkikäteen sovitun kokonaisuuden sovitulla hinnalla Tilaajalta, sisältäen tilavuokran ja tarjoilut sekä mahdolliset muut tuotteet ja palvelut, joista Tilaajan kanssa on sovittu. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto Tilaajalle lähetetyn laskun päivämäärästä. Vuotuinen viivästyskorko on kymmenen (10) prosenttia.

Marraskuusta maaliskuuhun tiloja vuokrattaessa kulujen kattamiseksi hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva talvilämmityslisä, ellei kulua ole jo nimenomaisesti sisällytetty tarjouksessa esitettyyn tilavuokraan, johon muutoin sisältyvät peruslämmitys, tavanomainen käyttösähkö ja vedenkulutus sekä jätehuolto.

 

Hyvinvointikylän hintoihin lisätään kulloinkin mahdollisesti soveltuva arvonlisävero. Mikäli tarjouksen hyväksymisen jälkeen ilmenee tarve lisäkulujen veloittamiseen tai hintojen nostamiseen, näistä sovitaan aina erikseen kirjallisesti.

 

HYVINVTOINTIKYLÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Hyvinvointikylä on velvollinen ilmoittamaan Tilaajalle mahdollisimman pian, mikäli tilaukseen liittyy jokin ongelma. Mikäli todetusta ongelmasta tai sen ratkaisemisesta koituu Tilaajalle merkittävää haittaa, on Hyvinvointikylä velvollinen neuvottelemaan mahdollisesta kompensaatiosta, joka voi olla tilauksesta annettava alennus tai Hyvinvointikylästä johtuvan tilauksen peruuntumisen kyseessä ollessa tilauksesta mahdollisesti jo maksetun osuuden palautus Tilaajalle.

 

Hyvinvointikylä voi käyttää tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen/suorittamiseen alihankkijoita ja/tai omia asiantuntijoitaan, joiden toiminnasta Hyvinvointikylä vastaa.

 

Hyvinvointikylä ei vastaa eikä ole velvollinen korvaamaan sellaista Tilaajalle aiheutunutta vahinkoa tai haittaa, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sota, tulipalo, viranomaisen päätös, luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Hyvinvointikylästä, ja jonka seurauksia Hyvinvointikylä ei ole kohtuudella voinut välttää tai estää. Hyvinvointikylä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai muusta vaikutuksiltaan vastaavasta ja epätavallisesta, Hyvinvointikylän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta, syystä.

 

Hyvinvointikylällä on kriittiseen terveys- ja/tai turvallisuusriskiin vedoten oikeus peruuttaa vahvistettu tilaus kokonaan tai siirtää tilausta parempaan ajankohtaan ilman erillistä korvausta. Hyvinvointikylä voi myös turvallisuuteen vedoten estää Tilaajan asiakasta/edustajaa osallistumasta hänelle liian riskialttiiseen ohjelmaan.

 

TILAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Tilaaja hyväksyy nämä Ehdot varauksen syntyessä.

 

Tilaaja on velvollinen antamaan Hyvinvointikylälle hyvissä ajoin oikeat ja riittävät tiedot sekä ohjeet tilavuokraukseen liittyvien palveluiden suorittamista varten. Tilaaja vastaa sen kulloinkin Hyvinvointikylälle antamien tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta sekä virheettömyydestä.

 

Tilaajan tulee omalta osaltaan pitää vuokraamansa tila ja sitä ympäröivä alue siistinä.

 

Tilaajan ryhmään osallistujat ovat Tilaajan tai henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksensa alaisia. Velvoitamme Tilaajan tarkastamaan ja varmistamaan etukäteen vakuutuksen kattavuuden ja riittävyyden.

 

Tilaajan tulee ilmoittaa ryhmäänsä osallistuvien allergiat, ruokarajoitteet ja toimintarajoitteet yksilöidysti, mutta anonyymisti. Tilaajan velvollisuutena on myös informoida osallistujille, että Hyvinvointikylässä on ollut tai on paikalla koiria, joten ryhmiin eivät voi osallistua vakavasti koira-allergiset.

 

TIETOSUOJA

Hyvinvointikylä käsittelee Tilaajan yhteyshenkilöiden henkilötietoja sen kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

SALASSAPITO

Kumpikin osapuoli, sekä Hyvinvointikylä että Tilaaja, sitoutuu pitämään luottamuksellisina toiselta osapuolelta saamansa, aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä.

 

VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUS
Hyvinvointikylällä on toimintaansa kattava vastuuvakuutus.

 

Tilaaja korvaa Hyvinvointikylälle aiheuttamansa välittömän vahingon täysimääräisesti.

 

Osapuolet eivät vastaa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jollaisia ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, kolmannelle maksettava vahingonkorvaus tai vahinko, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä taikka keskeytymisestä.

 

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, jonka Hyvinvointikylä tai Tilaaja, sen asiakas tai edustaja aiheuttaa Hyvinvointikylälle tai Tilaajalle tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella.
 

VARAUKSEN PERUUTUSEHDOT

Vahvistetun varauksen voi siirtää tai perua kuluitta 2 viikkoa ennen tulopäivää. Tämän jälkeen peruutuksesta veloitetaan 30 % tilauksen kokonaishinnasta, mutta kuitenkin aina vähintään 200 € (alv 0%).

 

Mikäli Hyvinvointikylälle on peruutettua tilausta varten ehtinyt aiheutua kustannuksia, esim. alihankintana tilattuja palveluita tai tarjoiluhankintoja, nämä veloitetaan Tilaajalta niistä Hyvinvointikylälle aiheutuneiden kulujen mukaisesti.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDAN RATKAISU
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

Näitä Ehtoja koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

 

Nämä Ehdot on päivitetty viimeksi 08.04.2022.

bottom of page